Transparency Seal

transparency-seal

Services

clinical department  specialty unit and services subspecialty diagnostic opd other services

CRMC Facebook Page

 

Patient's Corner

Rights

Patients Rights

Our location

PATIENTS RESPONSIBILITIES

TUNGKULIN NG PASYENTE

MGA INIBPALIOGAT NU PASYENTE

 

To assist us in providing quality of healthcare services you expect and deserve, YOU, as a patient of Cotabato Regional & Medical Center (CRMC), have the responsibility to:

Upang matulungan nyo kaming ibigay ang ninanais at nararapat na sirbisyo, IKAW, bilang pasyente ng Cotabato Regional and Medical Center ay may ginagampanang tungkulin:

Endo kaenggan kanu sa dait a kaliliniyan nu a mapiya a kanggamutan, SEKA, a pasyente na Cotabato Regional and Medical Center na aden masla a inibpaliogat:

 

1. PROVIDE COMPLETE AND ACCURATE INFORMATION INCLUDING FULL NAME, ADDRESS, HOME TELEPHONE NUMBER, DATE OF BIRTH, INSURANCE CARRIER, AND EMPLOYER, WHEN IT IS NECESSARY.

Magbigay ng kompleto at tamang impormasyon na kinabibilangan ng inyong buong pangalan, tirahan, numero ng telepono, petsa ng kapanganakan, insurance at pinagtatrabahuan kung kinakailangan.

Menggay sa kompleto endo tidto a katigan pantag kanu ngalan, pagulian, number na telephone, gay na kinambata salka, insurance endo penggalebekan amingka nisisita.

 

2. PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE INFORMATYION ABOUT ALL MATTERS PERTAINING TO YOUR HEALTH, INCLUDING MEDICATIONS AND PAST OR PRESENT MEDICAL PROBLEMS.

Magbigay ng tama at kompletong impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, gamutan, nakalipas o kasalukuyang problemang pangkalusugan.

Menggay sa tidto endo kompleto a katigan makapantag sa kanggugulawas, nakaipos endo kapapantagan sa problema sa kanggugulawas.

 

3. KNOW AND FOLLOW HOSPITAL RULES AND REGULATIONS INCLUDING THOSE RELATED TO UNIT COMMUNITY LIVING, CLEANLINESS, NOISE CONTROL , SMOKING, AND VISITORS.

Alamin at sundin ang mga patakaran at regulasyon ng hospital nauukol sa pananatili ng kalinisan, katahimikan, pagbabawal sa paninigarilyo at pagbisita.

Tuntayan endo inggulalan su mga atulan nu hospital makapantag kanu kalimpiyo, kalilintad, di kapedsigop endo kapembisita.

 

4. COMPLY WITH HOSPITAL VISITING HOURS AND POLICIES TO ENSURE THE RIGHTS AND COMFORT OF THE OTHER PATIENT , AS WELL. BE CONSIDERATE OF NOISE LEVELS, PRIVACY AND SAFETY. WEAPONS ARE PROHIBITED INSIDE THE HOSPITAL PREMISES.

Sundin ang oras ng pagdalaw at mga patakaran upang mapangalagaan ang karapatan at komportable ng iba pang pasyente. Panatilihin ang katahimikan, pagkapribado at kaligtasan. Armas at patalim ay ipinagbabawal sa hospital.

Paginugutan su oras na kapembisita endo su mga atulan sa katiakap sa kawagib nu kaped pan a pasyente. Dita magingel, pagadatan su maratabat endo kalilintad. Su mga timbak endo matalem na dili kapakay siya sa hospital.

 

5. TREAT HOSPITAL STAFF, OTHER PATIENTS & VISITORS WITH COURTESY & RESPECT.

Pakitunguhan ng maaayos at magalang ang mga kawani at empleyado ng pagamutan, mga bisita at iba pang pasyente.

Pagadatan su mga bengalbek sa hospital, mga bisita endo kaped pan a pasyente.

 

6. FOLLOW THE INSTRUCTION AND ADVICE OF YOUR HEALTHCARE TEAM. IF YOU REFUSE TREATMENT OR DO NOT FOLLOW THE INSTRUCTIONS OR ADVICE, YOU MUST ACCEPT THE CONSEQUENCES OF YOUR DECISIONS.

Sundin ang mga tagubilin at payo ng inyong manggamot. Kung hindi kayo sumasang ayon, tanggapin ang anumang kalalabasan ng inyong pagpapasya.

Paginugutan su mga ipanutuma endo indawan nu mga doctor, amingka dikano malityala na t alima nu su ngin a manggula sa kanu ento a pagitong.

 

7. ASK QUESTION WHEN YOU DO NOT UNDERSTAND WHAT YOUR DOCTOR A OTHER MEMBER OF YOUR HEALTHCARE TEAM WILL TELL YOU ABOUT YOUR DIAGNOSTIC AND T REATMENT. YOU SHOULD INFORM YOUR DOCTOR IF YOU ANTICIPATE PROBLEMS IN F OLLOWING PRESCRIBED TREATMENT. INFORM YOUR DOCTOR IF YOU ARE CONSIDERING ALTERNATIVE THERAPIES.

Magtanong kung hindi naiintindihan ang mga pahayag ng inyong doktor tungkol sa inyong karamdaman at sa paraan ng panggagamut. Ipag- bigay-alam sa inyong doctor ang amumang naramdaman at iba pang sinusunod na anyo ng gamutan.

Idseynu su doctor amingka aden dili katuntayan na katigan pantag kanu dalo nu endo su ukit a kapenggamutan. Isampay sa doctor e nginan a kagedam sa lawas taman kanu mga nganin pan a paginumen a mga gamot.

 

8. USE ONLY MEDICATION PRESCRIBED FOR YOU IN THE AMOUNT SPECIFIED.

Uminom lamang ng gamot na nireseta ng doktor sa tamang kantidad.

Su gamot bo a inireseta na doktor e inumen siya kanu tama a kadakel.

 

9. IDENTIFY SAFETY CONCERN THAT MAY AFFECT YOUR CARE.

Alamin ang mga bagay at pangyayari na maaring maka apekto sa inyong siguridad at kaligtasan. Ipagbigay alam sa kinauukulan.

Ipanudtol sa pegkamal amingka aden mga manggula a maka apekto kanu pasyente.

 

10. PARTICIPATE IN THE PLANNING OF YOUR CARE, INCLUDING DISCHARGE PLANNING.

Makilahok sa pagpaplano ng inyong kalusugan maging sa inyong tahanan.

Mamong ta sa kabplano sa kanu kapiya na kanggugulawas taman sa kauli sa walay.

 

11. LEARN WHAT YOU CAN DO TO IMPROVE YOUR ABILITY TO CARE FOR YOURSELF, IF APPLICABLE.

Magkaroon ng sapat na kaalaman upang mapabuti ang pangangalaga sa sarili, kung naaayon.

Maganad tanu sa ukit na kapagkapya sa kanu kanggugulawas.

 

12. REPORT UNEXPECTED CHANGES IN YOUR CONDITION TO A MEMBER OF A STAFF.

Ipagbigay alam sa doktor ang anumang di inaaasahang pagbabago sa inyong kalagayan.

Ipanudtol sa doktor e nganin a pakabago sa kanggula nu pasyente.

 

13. RESPECT THE RIGHTS, PRIVACY, CONFIDENTIALITY OF OTHER PATIENT AND STAFF.

Igalang ang karapata at pagkapribado ng iba pang pasyente at manggagawa.

Pagadatan su kawagib endo maratabat nu kaped a pasyente endo mga empleyado.

 

14. SHOW RESPECT FOR THE PROPERTY OF OTHERS AND THE HOSPITAL.

Ingatan ang mga gamit ng ibang tao at ng hospital.

Tiyakapan su mga imo nu kaped a taw endo hospital.

 

15. NEVER HURT OR THREATEN ANOTHER PATIENT , FAMILY OR MEMBER OF THE STAFF.

Huwag saktan o pagbantaan ang ibang pasyente, mga pamilya nito at mga miyembro ng manggagamot.

Dita pakasakitan ataw ka panginggileken su kaped a pasyente, mga pagari endo su mga doctor.

 

16. NEVER BRING ALCOHOL OR NON – AUTHORIZED DRUGS INTO THE HOSPITAL.

Huwag magdala ng inuming nakakalasing at iba pang ipinagbabawal na gamot sa hospital.

Dita mananggit sa makalangot a paginumen endo inisapal a gamot.

 

17. LEAVE YOUR PERSONAL VALUABLES AND PROPERTY AT HOME AND BRING ONLY THOSE ITEMS THAT YOU NEED DURING YOUR HOSPITAL STAY.

Iwan sa bahay ang inyong mahahalagang pag-aari o gamit, dalhin lamang sa ospital ang nararapat at kinakailangang gamit.

Itabon sa walay su mga importante a kasangkapan, niya bo iten sa ospital na su dait endo nisisita a gamit.

 

18. KNOW YOUR HEALTH INSURANCE (eg. PHIC) COVERAGE AND RELATED POLICIES ABOUT REQUIRED PRE-APPROVALS, COVERED SERVICES AND ADMISSIONS.

Alamin ang mga patakaran, mga kinakailangan papeles at benepisyo ng inyong Health Insurance katulad ng PhilHealth.

Tuntayan su mga atulan endo mga benepisyo ganat kanu Health Insurance na lagid nu PhilHealth.

 

19. ASK QUESTIONS TO YOUR INSURANCE COMPANY OR THE HOSPITAL BILLING SERVICES IF THERE IS A FINANCIAL ISSUE YOU DO NOT UNDERSTAND.

Itanong sa inyong Insurance Company o Billing Section ng Hospital kung may mga hindi naiintindihan sa inyong bayarin.

Idsa nu sa Insurance Company ataw ka sa Billing Section sa Hospital amingka aden dili katuntayan pantag kanu pembayadan.

 

20. SATISFY FINANCIAL OBLIGATIONS FOR CARE AND TREATMENT BY PROVIDING US WITH CORRECT INFORMATION ABOUT YOUR HEALTH INSURANCE OR OTHER SOURCE OF PAYMENT IN A TIMELY MANNER.

Isumite ang mga kinakailangan Health Insurance Documents at Bayaran ang inyong Hospital Bill sa tamang pagkakataon.

Isubmit su mga Health Insurance Document endaw demon e ka admit kanu pasyente endo bayaran su Hospital Bill sa husto umaingka idischarge den.

Medical Center Chief's Corner


Ishmael R. Dimaren, MD, MHA, FPCS, FPSGS, FPSCRS

Ishmael R. Dimaren, MD, MHA, FPCS, FPSGS, FPSCRS
Medical Center Chief II

Event Calendar

View CRMC Calendar

EJobs
visiting hours
Back to Top