Transparency Seal

transparency-seal

Services

clinical department  specialty unit and services subspecialty diagnostic opd other services

CRMC Facebook Page

 

Patient's Corner

Rights

Patients Rights

Our location

THE RIGHTS OF PATIENTS

MGA KARAPATAN NG PASYENTE

MGA KAWAGIB NU PASYENTE

 

The Cotabato Regional and Medical Center as it strive to become Center of Excellence duly recognizes and respects your rights as our patients who deserve the best health care services.

Ang Cotabato Regional and Medical Center sa hangaring maging isang Center of Excellence ay lubos na kinikilala at iginagalang ang inyong karapatan bilang aming mga pasyente na nararapat na mabigyan ng pinaka mataas na serbisyong pangkalusugan.

Su Cotabato Regional and Medical Center sa kabpamikalin sa pinakamapia a ospital na bangenggan nin sa adat su mga kawagib nu mga pasyente a dait a kaenggan sa pinakamapia a kanggamutan.

1. Right To Appropriate Medical Care and Humane Treatment.

Karapatang mabigyan ng mahusay at sapat na pangangalaga ng kalusugan at makataong pagtrato sa pagpapatupad nito.

Kawagib nu pasyente na kaenggan sa tidto a kanggamutan endo katiakapan sa mapia.

 2. Right to Informed Consent.

Karapatang mabigyan ng malinaw, makatotohanan at mahalagang paliwanag at impormasyon sa wikang naiintindihan ng pasyente ukol sa binabalak na anyo ng paggamot.

Kawagib nu pasyente i kaenggan sa malinawag endo benal a katigan pantag kanu kapenggamuta sa basa a katuntayan.

 3. Right to Privacy and Confidentiality.

Karapatang mapanatili ang dignidad kaya mahalagang igalang ang pagkapribado ng karanasan ng pasyente sa pagamutan.

Kawagib nu pasyente i kaenggan sa alaga e maratabat endo kanaman sa ukit a di makagkaya

 4. Right to Information.

Karapatang mabigyan ng kumpleto at wastong impormasyon sa mga detalye ng proseso ng paggamot.

Kawagib nu pasyente i katuntayan nin sa kompleto endo tidto a katigan a makapantag kanu sakit nin endo kapenggamut sa lekanin.

 5. The Right to Choose Health Care Provider and Facility.

Karapatang pumili ng personal napipisil niyang doctor pagamutan.

Kawagib nu pasyente i makapamili sa doktor endo ospital a kalilinyan nin.

 6. Right to Self-Determination.

Karapatang sumali sa pagdedesisyon kung ang sangkot ay pangangalaga sa kanilang kalusugan.

Kawagib nu pasyente i pakikinegen e katigan nin u panun e kagamot sa lekanin.

 7. Right to Religious Belief.

Karapatang igalang ang relihiyon ng pasyente ng institusyong pagamutan.

Kawagib nu pasyente i pagadatan su agama a bagunutan nin.

 8. Right to Medical Records.

Karapatang mabigyan ng impormasyon tungkol sa kanyang medikal record.

Kawagib nu pasyente i kaenggan sa katigan (Medical Records) makapantag sa sabapan na kina ospital sa lekanin.

 9. Right to Leave.

Karapatang umuwi o umalis ng hospital o anumang pagamutan maliban lamang kung hindi pinapayo sa medikal na kadahilanan, subalit nasa kanya parin ang pagpapasya.

Kawagib nu pasyente i makambaba ataw ka makaliyo sa Ospital, apiya niya nin kaaden i dala pan kauli su sakit nin endo apiya di pegkiog su doktor nin.

 10. Right to Refuse Participation in Medical Research.

Karapatang tumanggi ng pagpapagamot o partisipasyon sa medikal na pagsusuri o pananaliksik.

Kawagib nu pasyente i di miyog na usalen nu mga doktor su sabapan na dalo nin sa kabpangagi. (Medical Reseach).

 11. Right to Correspondence and to Receive Visitors.

Karapatang makipag-usap sa mga kamag-anak at ibang tao at karapatang tumanggap ng bisita ngunit ito’y dapat naaayon sa patakaran ng pagamutan.

Kawagib nu pasyente i makambityala nin su mga pagali endo makadsakaw sakaw sa mga ana (bisita) siya kanu natatalnged a oras na kapembisita.

 12. Right to Express Grievances.

Karapatang magreklamo o magsumbong sa kinauukulan kung napagkaitan ng wastong proseso ng paggamot.

Kawagib nu pasyente i makapanudtol sa pegkamal amngka di sekanin madtulan ataw ka dili katiakapan sa mapia.

 13. Right to be Informed of His Rights and Obligations as a Patient.

Karapatang mabigyan ng wastong impormasyon ukol sa kanyang karapatan at obligasyon bilang pasyente.

Kawagib nu pasyente i katawan nin su mga kawagib endo su mga nakabpaliogat sa lekanin a pasyente.

Medical Center Chief's Corner


Ishmael R. Dimaren, MD, MHA, FPCS, FPSGS, FPSCRS

Ishmael R. Dimaren, MD, MHA, FPCS, FPSGS, FPSCRS
Medical Center Chief II

Event Calendar

View CRMC Calendar

EJobs
visiting hours
Back to Top